+32 (0) 476/450.689 annick@a-vastgoedpartners.be
Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van de A-Vastgoedpartners.be (de “Makelaar”) website (beschikbaar op a-vastgoedpartners.be – de “Website”) aanvaardt u zich te schikken naar en gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en erkent u kennis te hebben genomen van het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig hun inhoud te verifiëren.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de inhoud die wordt verstrekt in de Website, met inbegrip van en niet beperkt tot, de teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, geluid en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door de Makelaar en/of derden en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gepost, gedownload, overgedragen of gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de Makelaar, dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid van het downloaden, het weergeven en printen van materiaal voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal op generlei wijze wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen intact houdt.

Links naar andere websites

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. De Makelaar heeft deze websites van derden niet herzien, heeft geen controle over hen en is niet verantwoordelijk voor om het even welk van deze websites of hun inhoud. Als u besluit om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen risico.

Verboden gebruik

U mag de Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verzending van virussen of enige inhoud gedurende uw gebruik van de Website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeeldt; (iv) onrechtmatig geweld bevordert; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaakt.

Disclaimer

Terwijl redelijke inspanningen worden geleverd om de Website te controleren en te updaten, worden alle informatie en materialen geleverd “as is” en “as available”, en wordt het geacht niet bindend te zijn, noch wordt het geacht verplichtingen, vertegenwoordiging of garanties te scheppen in hoofde van de Makelaar. De Makelaar garandeert noch de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Website, noch de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval, is de Makelaar aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg-schade, schade door het verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik van gegevens, die door u of een derde partij werd geleden, en die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website is eigendom van en wordt beheerd door de Makelaar. Uw toegang tot, surfen op, downloaden en gebruik van de Website en de onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van het rechtsgebied van de Makelaar.

Contact informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op annick@a-vastgoedpartners.be of op het volgende adres Kortrijksesteenweg 552 bus J te 9000 Gent.